فانوس

وب سایت شخصی محمد شاکری موحد

روزهای هفته...

بعضی ها شنبه ی آدمند

پُرِ قرار های تازه

پُرِ شروع های دوباره

جدی و عبوس

بعضی ها سه شنبه ی آدمند

پُرِ کارهای نکرده

پُرِ وعده های عقب افتاده

آشفته و مضطرب

بعضی ها پنجشنبه آدمند

پُرِ رهایی و بی خیالی

پُرِ سبک باری و خوشحالی

تو جمعه ی منی

بهترین روز هفته ام،

که آفتابش بالا نیامده به غروب میرسد...

#حسین_وحدانی